BG16RFPR001-1.003 Внедряване на иновации в предприятията

Внедряване на иновации в предприятията

До 31 януари 2024 г., микро, малки и средни предприятия (МСП), както и малки дружества със средна пазарна капитализация, могат да кандидатстват по Процедура BG16RFPR001-1.003 – „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Общият бюджет на процедурата е 293,4 млн. лева.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 50 000 лв., а максималният размер е в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: микро- и малките предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 500 000 лева, а средните предприятия и малките дружества със средна пазарна капитализация – до 800 000 лева. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта.

I. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

II. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ

  1. Проектите трябва да са насочени към внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата, или на база интелектуални права, придобити от трети лица .
  2. Проектите следва да водят до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на една от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027.
  3. В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“

(Елемент А „Инвестиции“) допустими за подкрепа са само проектни предложения, които

имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални

инвестиции в материални и нематериални активи:

  • създаване на нов стопански обект;
  • увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
  • диверсификацията на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;
  • основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект;

III. Обхватът на петте тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027 е както следва:

Тематична област „Информатика и ИКТ“ с приоритетни подобласти:

Тематична област „Мехатроника и микроелектроника” с включени следните приоритетни подобласти:

Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ с включени следните приоритетни подобласти:

Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ включва следните приоритетни подобласти:

Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ включва следните приоритетни подобласти:

При нужда от технологична експертиза, както и обсъждане на идеи за проекти, моля свържете се с нас на e-mail: sales@escom-bg.com и/или телефон + 359 2 979 97 85.

Сподели:

Още публикации:

Свържете се с нас

Контакти

При нужда от технологична експертиза, както и обсъждане на идеи за проекти, моля свържете се с нас

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.