Quest

Софтуерните решения на Quest ще ви помогнат да управлявате и защитите данните си, да контролирате хибридните си среди и да управлявате всяка една идентичност в приложенията и данните си.
Quest logo 600x300px

За компанията:

Quest предлага софтуерни решения за корпоративните ИТ организации от 1987 г., включително защита на данни, управление на данни, управление на платформи на Microsoft, мониторинг на производителността, унифицирано управление на крайни точки и ИТ сигурност. Целта на Quest е да решава сложни проблеми с прости софтуерни решения, които защитават и разширяват възможностите на потребителите и данните, рационализират ИТ операциите и подобряват киберсигурността на организациите.

Решения:

Toad Toolset

Toad Toolset е набор от инструменти за управление на бази данни, който помага на разработчиците на бази данни, администраторите и анализаторите на данни при: опростяване на работните процеси, създаване на висококачествен код без дефекти, автоматизиране на чести или повтарящи се процеси и минимизиране на рисковете. Toad дава възможност за проактивен подход към управлението на бази данни, което позволява на екипите да се съсредоточат върху по-стратегически инициативи и да придвижат бизнеса напред в днешната икономика, основана на данни. Toad by Quest поддържа следните платформи: Oracle, DB2, SAP Solutions, MySQL, PostgreSQL, Amazon Redshift, Azure SQL DB, Cassandra, MongoDB, SAP HANA, SalesForce, Oracle BI Enterprise и др.

Toad for Oracle

#1 комерсиален инструмент за разработка/управление на база данни на Oracle. Включени основни функции: намалява времето за доставка на приложения и минимизира рисковете свързани с промените в приложенията. Предлага се в следните продуктови версии: Base, Pro, Pro DB Admin и Xpert Plus.

Toad for Oracle - Sensitive Data Protection

Автоматизиране на процеса по откриване на чувствителни данни в базите данните Oracle на организацията; оптимизиране на отчитането, интегриране в множество функции на Toad, като Editor, VOE и DB Health Check; автоматично уведомяване на разработчиците, при препращане към чувствителни данни, за осигуряване на съответствие с GDPR и други регулации.

Toad DevOps Toolkit

Pодпомагане на организациите в процесите по разработване, тестване и внедряване на бази данни в рамките на работния DevOps процес. Осигуряване на качество, поддръжка на кода и тестване на модули.

Toad Edge

Разработване на база данни за Open Source Databases, като MySQL, MariaDB, PostgreSQL и EDB Postgres, управление на обекти и потребители, усъвършенстван браузър, редактор на JSON данни, сравнение и синхронизиране на схеми, мониторинг на SQL заявки, плъгин за непрекъсната интеграция на Jenkins и поддръжка на операционни системи Windows и Mac.

Toad for IBM DB2

Спестяване на време за управлението на DB2 с напреднало администриране; управление на производителността и промените; работи, както при локална инсталация, така и в облачна среда.

Toad for SQL Server

Осигуряване на максимална производителност, цялостна автоматизация, интуитивни работни процеси и вграден експертен опит; разрешаване на проблеми, управляване на промени и насърчаване на висококачествения код; управление на базите данни по прост и проактивен начин, с инструментите на Microsoft.

Toad for SAP Solutions

Подобрено разработване, администриране и производителност на SAP бази данни с помощта на инструменти Toad. Възможност за писане, редактиране и настройка на SQL, управление на обекти, сравняване и синхронизиране на сървъри, схеми и данни автоматично. Използвайте компонентите Spotlight и SQL Optimizer за бързо отстраняване на затруднения в базата данни.

Toad Data Point

Оптимизиране на анализа на данни, чрез рационализиране на достъпа; подготовяне и предоставяне на информация; достъп до всички източници на данни, заявки и автоматизирани работни потоци за отчитане; обединяване на данните от множество източници в една заявка; профилиране и почистване на данните; интеграция с MS Excel.

Toad Intelligence Central

Подобряване на сътрудничеството между потребителите на Toad, чрез предоставяне на сигурен и контролиран достъп до SQL скриптове, материали за проекти, автоматизирани работни потоци и защитени данни; използване на разширено свързване на данни към абстрактни структурирани и неструктурирани източници на данни.

Benchmark Factory for Databases

Осигуряване на производителност на базите данни с опростено тестване и валидиране, за намаляване на рисковете при планираните промени; генериране на натоварвания на виртуални потребители и транзакции за бази данни за стрес тестове. Поддръжка на Oracle, SQL Server, IBM DB2, SAP ASE, MySQL, Postgres и други бази данни, чрез ODBC свързаност.

Microsoft Platform Migration Planning and Consolidation

Планиране и консолидиране на миграцията на платформи на Microsoft е процес, който помага на бизнеса да мигрира своите данни и приложения от една платформа на Microsoft към друга. Важно е проектът за миграция да бъде внимателно планиран и изпълнен, за да се сведат до минимум потенциалните рискове или предизвикателства, като загуба на данни, престой и проблеми със съвместимостта, и да се постигне максимален успех. Решенията на Quest могат да помогнат на организациите при планирането, консолидирането и миграцията на Microsoft платформи.

Quest Migration Solutions

Binary Tree Migrator Pro for Active Directory

Консолидиране на Active Directory с разширено персонализиране и автоматизация.

Binary Tree Migrator Pro for Exchange

Опростена модернизация на Microsoft Exchange с надежден инструмент за миграция

Binary Tree Directory Sync Pro

Разширяване на сътрудничеството между потребителите с мощно синхронизиране на Active Directory.

Binary Tree Migrator for Notes

Автоматизиране и персонализиране на високоефективна миграция от Notes към Exchange.

Binary Tree Integration for Notes

Разрешаване на интегрирането на IBM Domino с Exchange или Office 365 за безпроблемно сътрудничество между потребителите.

Binary Tree Archive Migrator for Notes

Лесно мигриране на пощенски архиви от Notes към Microsoft Exchange или Office 365.

Quadrotech PST Flight Deck

Сигурно мигриране на PST файлове, архиви с имейли и подобряване на управлението на множество клиенти.

Metalogix Content Matrix

Проекти със сложни миграции на SharePoint и Office 365.

Quadrotech Archive Shuttle

Мащабируемо, сигурно и автоматизирано решение за миграции на имейл архив ZeroIMPACT.

Quest Pre-migrations Solutions

Change Auditor for Active Directory Queries

Решаване на проблеми с миграцията и производителността чрез анализиране на AD заявки.

Metalogix ControlPoint

Подсигуряване и защита на вашата SharePoint среда от заплахи.

Metalogix Essentials for Office 365

Дават възможност за цялостен анализ, миграция и стратегия за управление.

Migrator for Notes to SharePoint

Мигриране на приложенията Lotus Notes, QuickPlace/Quickr и Domino.Doc към SharePoint.

Quest Solutions for Platform Coexistence

Coexistence Manager for Notes

Осигуряване точността на данните от електронната поща и календара.

Collaboration Services

Поддържане на сигурни граници между Exchange organizations и Active Directory forests.

Migration Manager for Active Directory

Преструктуриране и консолидиране на Active Directory

Migration Manager for Exchange

Осигуряване на миграция и консолидация на ZeroIMPACT Exchange.

On Demand Migration

Office 365 tenant-to-tenant миграция за Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams.

Microsoft Platform Management Solutions

GPOADmin

Опростяване на управлението и контрола на груповите правила.

InTrust

Сигурно събиране, съхраняване и получаване на данни за събития от системи на Windows, Unix и Linux.

Metalogix ControlPoint and Essentials for Office 365

Изграждане на защита на SharePoint средата от вътрешни и външни заплахи, включително и изграждане на цялостна стратегия за анализ, миграция и управление на Office 365.

On Demand Recovery

Архивиране и възстановяване на данни на Azure AD и Office 365 бързо и сигурно, със SaaS решение.

Recovery Manager for Exchange

Лесно възстановяване на данни от Exchange и електронна поща, без да е необходим специален сървър за възстановяване.

Unified Communications Command Suite

Гъвкаво управление, отчитане и диагностика на единни комуникации.

Active Directory Security and Recovery

Активната директория (AD) е обект на всекидневни кибератаки, което прави управлението на риска изключително важно за организациите. Националният институт за стандарти и технологии на САЩ (NIST) ефективно стандартизира бъдеща работна рамка, за да подпомогне организациите да изградят модел за управление на риска при осигуряването на киберсигурността на активната директория.

Quest осигурява цялостен и непрекъснат жизнен цикъл на киберустойчивост за AD и Office 365, който включва множество нива на защита, съответстващи на Рамката за киберсигурност на NIST. Нашият подход включва:

SpecterOps BloodHound Enterprise

Идентифициране, оценяване и приоритизиране на възможните пътища за атака, с цел цялостна защита на AD.

On Demand Audit

Търсене и разследване на промените, направени „on-prem“или в облака от един-единствен хостван панел за управление.

Recovery Manager for Active Directory Disaster Recovery Edition

Пълно възстановяване на AD при бедствие на ниво обект, директория и операционна система.

Data Governance

erwin by Quest е технологичен лидер с повече от 30 години опит в областите: корпоративно моделиране, автоматизирано категоризиране на данни, разузнаване на данни и управление на данни и метаданни.

еrwin Data Modeler

Инструмент за моделиране на данни, който се използва за намиране, визуализиране, проектиране, внедряване и стандартизиране на висококачествени корпоративни активи от данни.

erwin Data Intelligence

Софтуерът автоматизира събирането на метаданни от различни източници на данни, оперативни процеси, бизнес приложения и модели на данни и ги консолидира в централен каталог. Той също така оценява качеството на данните, автоматично генерира родословие от данни, като предоставя и други възможности за разузнаване на данни, като резултатът е активи с данни, достъпни и разбираеми за всички потребители.

erwin Data Catalog

Софтуер за автоматизация на процесите, свързани с извличането, интегрирането, активирането и управлението на данните на организацията в съответствие с бизнес изискванията.

erwin Data Quality

Предоставя интегрирани възможности за осигуряване и оценяване на качеството на данните, автоматизирано профилиране, осигуряване на видимост за качеството на данните и отстраняване на недостатъци.

erwin Data Literacy

Софтуерът предлага инструменти за управление на бизнес речници, самостоятелно откриване на данни и управление на активи с данни, което позволява асоцииране, управление и социализиране на активи с данни в рамките на бизнес контекста.

erwin Data Marketplace

Централизирано място, където всички потребители на данни в организацията могат да пазаруват, споделят и сравняват надеждни корпоративни данни с висока стойност.

erwin Data Connectors

Софтуерът дава възможност за автоматизирано сканиране, интегриране и активиране на метаданни от цялата ви среда от данни в рамките на erwin Data Catalog.

erwin Evolve

Пълнофункционален, конфигурируем набор от инструменти за моделиране и анализ на корпоративна архитектура и бизнес процеси.

Data Operations

Решенията на Quest за операции с данни дават възможност на организациите да извлекат максимална стойност от своите активи от данни и свързаната с тях инфраструктура, като използват интелигентност на данните. Quest предлага разнообразна гама от продукти, които се грижат за управлението на бази данни, мониторинга на производителността, визуализацията на инфраструктурата и моделирането на данни в различни платформи, като бази данни, операционни системи, виртуални машини, контейнери и др. Тези продукти могат да се внедряват локално, в облака или в хибридна среда.

ApexSQL

Цялостен набор от инструменти, който оптимизира и автоматизира процеса на управление и разработване на бази данни на SQL Server. Широкото продуктово портфолио на ApexSQL, позволява на SQL Server администраторите на бази данни и разработчиците увеличат значително производителността си, без да правят компромис с качеството на работата си или със сигурността на базите данни. Решението предлага възможности за:

Foglight for Databases

Софтуерът за „cross-platform” бази данни Foglight дава възможност за проактивно подобряване на производителността и видимостта на базите данни, чрез централно наблюдение от една конзола. Този софтуер осигурява сигнализиране, диагностика и анализ на производителността за оптимизиране на състоянието на базите данни в цялата среда. Foglight предлага цялостен изглед на критични проблеми в различните платформи, вградена интелигентност за разбиране на здравето на предприятието, адаптивни базови линии за предупреждение при необичайна дейност, богати исторически данни за разрешаване на проблеми, отчитане с плъзгане и пускане за персонализирани изгледи и отчети, SQL анализ на работното натоварване, исторически анализ, автоматизирано проследяване на промените и намалено средно време за разрешаване с Query Insights. Поддържаните платформи включват популярни облачни бази данни като Amazon RDS, Azure SQL DB и Azure SQL Managed Instance, както и Redis, Snowflake, SAP HANA и Redshift.

SharePlex

Софтуер за репликация на бази данни за непрекъсната работоспособност, мащабируемост и оперативна съвместимост между платформите. С десетилетия на надеждна употреба в компании от класацията Fortune 500. Софтуерът се предлага в два варианта: SharePlex for PostgreSQL и SharePlex for Oracle. SharePlex for Oracle позволява на потребителите да мигрират данни от PostgreSQL към среди на Oracle, независимо дали са локални или в облака. От друга страна, SharePlex for PostgreSQL може да създаде устойчиви клъстери, да намали разходите за лиценз на Oracle и да отключи данни от PostgreSQL за други технологии. И двете решения поддържат множество целеви платформи, включително Oracle, PostgreSQL, SQL Server, Kafka, Snowflake и Azure Event Hubs.

Spotlight

Spotlight предлага решения за мониторинг на производителността на бази данни за SQL Server, които помагат на специалистите по бази данни да подобрят качеството на услугите и да ускорят иновациите. С интуитивни прегледи на производителността на базите данни, автоматизирани предупреждения и действия, интегриран модул за настройка и поддръжка на мобилни устройства Spotlight улеснява повече от всякога опазването на състоянието на SQL Server базите данни на организацията – локални и в облака. Софтуерът се предлага в два варианта: Spotlight on SQL Server Enterprise и Spotlight Cloud Professional. Spotlight on SQL Server Enterprise е локално решение, което осигурява 24×7 мониторинг и диагностика, мониторинг от край до край и мобилна поддръжка, докато Spotlight Cloud Professional е облачно решение, което използва изчисления в облака за по-дълго съхранение на данни, по-бърз анализ и по-бързо разрешаване на проблеми. Spotlight Cloud Professional осигурява диагностични проучвания, анализ на работното натоварване, интелигентни аларми, проверка на състоянието и др.

Stat

Stat е софтуер за управление на промените в ERP приложенията, който автоматизира управлението на промените в приложенията и доставката им, като намалява риска и въздействието, изгражда култура на доверие и намалява времето за миграция с до 75%, времето за одит с до 90% и задачите за преработка/поправка на грешки с до 30%. Софтуерът се предлага в два варианта: Stat for PeopleSoft и Stat for Oracle E-Business Suite. Основната разлика между Stat for PeopleSoft и Stat for Oracle E-Business Suite е специфичната среда, която те поддържат. Stat for PeopleSoft автоматизира управлението на ИТ промените в средата на PeopleSoft, докато Stat for Oracle E-Business Suite помага за управлението на промените в средата на Oracle E-Business Suite. И двата инструмента осигуряват автоматизирани работни процеси, контрол на версиите, анализ на въздействието и конкурентни възможности за отчитане и одит.

Foglight Evolve

Foglight Evolve дава възможност за управление на хибридна облачна инфраструктура, като предлага анализи в реално време и исторически анализи за оптимизиране на производителността и намаляване на времето за престой. Foglight Evolve осигурява проактивен подход към управлението на хибридния облак, опростявайки сложността на центровете за данни, намалявайки разходите за инфраструктура, максимизирайки производителността на системата и точно прогнозирайки бъдещите разходи. Софтуерът се предлага в три варианта:

Data Protection

Quest Data Protection предлага решения за защита, възстановяване и оптимизиране на системи, приложения и данни. Продуктите за защита на данни позволяват на организациите да ускорят архивирането и възстановяването и да намалят разходите за съхранение. Решенията на Quest Data Protection осигуряват непрекъсната наличност на критични за бизнеса системи, приложения и данни.

NetVault Plus

Софтуерът за защита на корпоративни данни NetVault® Plus е предназначен за сложни корпоративни среди и защитава системи, приложения и данни на място и в облака от една интуитивна конзола. Предлагайки бързо архивиране и възстановяване, дедупликация, репликация и облачно подреждане, NetVault Plus поддържа множество платформи за сървъри и приложения във физически и виртуални среди. Това означава непрекъсната наличност на вашите критични за бизнеса системи, приложения и данни.

NetVault Plus беше отличен като Gold Stevie Winner по време на American Business Stevie Awards за 2023 г.

QoreStor

QoreStor е софтуерно дефинирано решение за вторично съхранение на данни, което работи с повечето решения за архивиране и включва дедупликация и репликация, така че да можете да се свързвате с облака по-бързо и по-лесно. Функцията Object Direct на QoreStor е специално проектирана да извлече повече от обектно-базирано съхранение, независимо дали е локално или в облачно хранилище. с QoreStor получавате по-бързи резервни копия и намалявате разходите за съхранение с до 93%. QoreStor ви помага да се борите с ransomware и други кибератаки, като осигурява неизменно съхранение на резервни копия.

Quest Rapid Recovery

Quest Rapid Recovery – е решение за защита на данните, което осигурява бързо и надеждно възстановяване след загуба на данни. Една от ключовите характеристики на Quest Rapid Recovery е възможността за бързо възстановяване след всяка загуба на данни. Това се постига чрез използването на редица технологии, включително моментни снимки, репликация и дедупликация. Репликирането позволява създаване на копие на данните на отдалечен сървър и възстановяването им в случай на бедствие. Дедупликацията намалява разходите за съхранение, чрез намаляване на пространството за съхранение, необходимо за резервни копия. Някои от основните характеристики на решението са:

vRanger

vRanger е софтуер за архивиране на VMware и Hyper-V, който е с лесен интерфейс, бърз и мащабируем. vRanger софтуерът осигурява високоскоростно архивиране и възстановяване на VMware, Microsoft Hyper-V и физически среди на Windows Server. Той също така осигурява високоскоростна репликация за VMware. С vRanger можете значително да намалите разходите за съхранение на резервни копия, като същевременно сведете до минимум усилията и сложността на архивирането на вашите данни.

KACE Unified Endpoint Management (UEM)

KACE Unified Endpoint Management (UEM) на Quest е цялостна платформа за управление на ИТ, която помага на организациите да управляват и защитават своите крайни устройства, включително лаптопи, настолни компютри, таблети и смартфони. UEM е платформа, базирана на облак, до която можете да получите достъп отвсякъде, на всяко устройство. KACE UEM включва и мобилно приложение, което ви позволява да управлявате устройствата си от вашия смартфон или таблет. Някои от основните характеристики на KACE UEM са:

KACE се ангажира да предоставя на своите клиенти най-добрите възможни продукти и услуги. Продуктите на компанията се използват от широк кръг организации, включително компании от Fortune 500, правителствени агенции и образователни институции. KACE UEM притежава множество награди и отличия за своите продукти и услуги, включително:

Интересувате се от продуктите на Quest?

Свържете се с нас на посочените контакти или като използвате формата.

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Връзка с нас:

Последвайте ни:

IT решения, които работят за Вас:
безгрижно, сигурно и ефективно, всеки ден!

Меню

Използваме бисквитки

Този сайт използва “бисквитки” (cookies) за подобряване потребителското изживяване.